AMC

Permanently Unlocking iPhone network AMC T-MOBILE Albania

Permanently Unlocking iPhone network AMC T-MOBILE Albania

The Permanent iPhone unlocking from AMC T-MOBILE Albania network is a service, that allows you to unlock the iPhone 2G, 3G, 3Gs, 4G, 4S from AMC T-MOBILE Albania network.
The version is irrelevant, all of them are supported!

Our method is directly connected with Apple database, it is a FULL UNLOCK and it is PERMANENT. Just connect your iPhone to iTunes with foreign Sim card inside, and iTunes will display Congratulations that your iPhone is now unlocked. You will be able to update it in the future, without fear of the iPhone re-locking. Your warranty becomes unaffected.

Përgjithmonë Zhbllokimin e rrjetit iPhone AMC T-Mobile Shqipërinë

IPhone Përhershëm zhbllokimin nga rrjeti AMC T-MOBILE Shqipëri është një shërbim, që ju lejon për të zhbllokuar iPhone 2G, 3G, 3Gs, 4G, 4S nga rrjeti AMC T-MOBILE Shqipëri.Versioni është e parëndësishme, të gjitha prej tyre janë mbështetur!


Metoda e jonë është e lidhur drejtpërdrejt me bazën e të dhënave Apple, kjo është një UNLOCK të plotë dhe kjo është e përhershme. Thjesht lidhni iPhone tuaj në iTunes me kartë Sim huaj brenda, dhe iTunes do të shfaqin Urime se iPhone juaj është tani hapur. Ju do të jenë në gjendje për të rinovuar atë në të ardhmen, pa frikë e iPhone ri-mbyllje. Garanci juaj bëhet i sinqertë.

There are no products in this section